کمیته عضو گیری و جذب مشارکتهای مردمی | Mercy Refugees House-خانه پناهندگان مهر