کمیته بازرگانی و بازاریابی | Mercy Refugees House-خانه پناهندگان مهر