هیچ کس نژاد پرست به دنیا نمی آید | Mercy Refugees House-خانه پناهندگان مهر